Algemene Voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bekijk en download onze algemene voorwaarden in PDF formaat: VEK Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Dank voor uw bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VEK Adviesgroep BV te Naaldwijk, ingeschreven onder KvK nummer 27230885. VEK Adviesgroep BV gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft VEK Adviesgroep BV geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VEK Adviesgroep BV is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze websites. VEK Adviesgroep BV is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

Alle publicaties en uitingen van VEK Adviesgroep BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VEK Adviesgroep BV daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Privacy Statement

1. Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die VEK Adviesgroep BV verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

2. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van VEK Adviesgroep B.V., gevestigd aan Europa 1, 2672 ZX te Naaldwijk, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0174-389666 of via het algemene emailadres info@vek.nl.

3. Gegevensverwerking
VEK Adviesgroep BV verwerkt gegevens van bedrijven/mensen met wie VEK Adviesgroep BV (in)direct een zakenrelatie heeft gehad, momenteel heeft of wil krijgen. Bijvoorbeeld:
– Klanten en hun medewerkers;
– Personen van bedrijven die interesse tonen in onze diensten;
– Leveranciers en hun medewerkers;
– Overheidsinstanties en hun medewerkers.
In het kader hiervan kan VEK Adviesgroep BV een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken:
– Bedrijfsnaam, vestigingsadres, postadres, land, BTW nummer, IBAN/bankrekeningnummer;
– Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht van contactpersonen;
– (Zakelijk) emailadres en (zakelijke) telefoonnummer(s);
– Soort bedrijf (klantcategorie);
– Bedrijfsspecificatie (trefwoorden);
– Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

4. Doel
VEK Adviesgroep BV verwerkt persoonsgegevens om een zakelijke relatie met klant/relatie te kunnen aangaan en onderhouden, contact te kunnen onderhouden per telefoon, e-mail, contactformulier, Whatsapp of social media, offertes te kunnen aanbieden, offertes te kunnen aanvragen, diensten te kunnen leveren en te factureren en diensten/producten af te kunnen nemen en facturen te betalen.
De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat VEK Adviesgroep daartoe een wettelijke verplichting heeft. De gegevens kunnen wel binnen VEK Adviesgroep B.V. gebruikt worden door andere medewerkers.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
VEK Adviesgroep B.V. bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie, echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

6. Beveiliging en uitwisseling van gegevens
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft VEK Adviesgroep B.V. passende organisatorische en technische maatregelen genomen, welke zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de gegevens die verwerkt worden. Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde partij, bijvoorbeeld een kassenbouwer, verwarmingsinstallateur, gemeente enz. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

7. Privacy-rechten
– U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
– Wanneer u van mening bent dat wij sommige persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
– Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan kunt u bij ons een klacht indienen.
Het gebruik maken van bovenstaande rechten kan door een verzoek in te dienen via info@vek.nl. Uw verzoek wordt binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, dan wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.
Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen eveneens aan info@vek.nl verzonden worden.

8. Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze privacy verklaring gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.vek.nl.