Waterwet – lozingen op oppervlaktewater & riool

Water is een belangrijk onderwerp. Oppervlaktewater, hemelwater, grondwater, afvalwater. Vroegtijdig overleg met de waterbeheerders kan verrassingen voorkomen. Met betrekking tot verglazing en toename van de bebouwing stellen waterbeheerders steeds strengere eisen. Bij nieuwvestiging of uitbreiding van een kassencomplex eist het waterschap of hoogheemraadschap vaak dat aanvullende waterberging gecreëerd wordt. Elke beheerder heeft eigen regels en normen. Omdat VEK landelijk opereert zijn we niet alleen op de hoogte van de landelijke eisen, maar ook van de eisen op regionaal niveau. Daarom kunnen we vaak oplossingen aandragen die in andere regio’s al gemeengoed zijn.

Ook bij reconstructieprojecten is de waterhuishouding van belang. In de praktijk kunnen oude stuwtjes vaak voor het nodige papierwerk en vertraging zorgen. Peilvlakken kunnen niet zonder meer bij elkaar gevoegd worden. Onze goede contacten bij het bevoegd gezag zijn de basis van de meest efficiënte en effectieve oplossing voor vervangend water..

Goed gietwater is voor iedere kweker van belang. Naast hemelwater kan grondwater als alternatieve waterbron dienen. Voor ontijzering of omgekeerde osmose, maar ook koude/warmte opslag zijn vergunningen of ontheffingen vereist. VEK kent de regels, organiseert technische onderbouwingen en voert overleg met het bevoegd gezag.