Omgevingsvergunning – onderdeel Milieu

De bedrijfsactiviteiten van een bedrijf moeten op zodanige wijze plaatsvinden dat ze, qua milieu, verantwoord geacht worden. Als uw bedrijf activiteiten uitvoert die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, valt uw bedrijf onder de regels van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten is uw bedrijf omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit ‘Oprichten of veranderen van een inrichting’ of kunt u volstaan met een melding Activiteitenbesluit.