Kavelindeling en Bestemming

Het nieuwbouwproject begint met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kavel. Wat mag en kan er gebouwd worden? Onze ervaring is dat iedere kavel altijd net een metertje te smal of net niet vierkant genoeg is. Zaak dus om de kavel zo optimaal mogelijk in te delen. Bepalende factor daarbij is vaak het bestemmingsplan. Daarin zijn zaken als rooilijnen, goot- en bouwhoogtes, minimale afstanden tot wegen, perceelsgrenzen en sloten omschreven.

 Van bestemmingsplanbepalingen kan afgeweken worden. Gevolg is wel dat extra overleg met de gemeente nodig is en er vaak aanvullende rapportages aangeleverd moeten worden. Deze dienen als ruimtelijke onderbouwing voor de gemeente om op verantwoorde wijze medewerking te verlenen aan het afwijken op het vastgestelde bestemmingsplan.